velewe logo  

Hoofd menu

· Home


Welkom

Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]


De statuten

De statuten werden opgesteld bij onderhandse akte op 15 oktober 1954 en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder nr.2987 op 6 november 1954.

Ze werden bij eenparigheid van stemmen gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 28 augustus 1978; de wijzigingen verschenen in de bijlage bij het Belgisch staatsblad van 15 november 1978 onder nr.10293.

Bij eenparigheid van stemmen werden volgende nieuwe statuten goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 1999; deze statuten verschenen in de bijlage bij het Belgisch staatsblad van onder nr.

De algemene vergadering van 4 december 2004 heeft met ingang van 4 december 2004 haar statuten aangepast aan de nieuwe vzw-wetgeving van 2 mei 2002.

TITEL I: Naam, zetel, doel, organisatie, duur

Artikel 1

De vereniging wordt genoemd Vereniging van Leraars in de Wetenschappen (VeLeWe), vereniging zonder winstoogmerk.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd in (Museum voor Natuurwetenschappen) Vautierstraat 29, 1000 Brussel, gerechtelijk arrondissement Brussel. Artikel 3

De vereniging heeft tot doel:
 1. het onderwijs in de wetenschappen in het algemeen en in de fysica, de biologie en de chemie in het bijzonder te bevorderen om zo te komen tot een meer algemene vorming.
 2. het vormen van een gezaghebbend kanaal waarlangs de meningen en de pedagogische en didactische ervaringen van de leraars wetenschappen inzake onderwijs en opvoeding kunnen worden uitgedrukt.
 3. het bevorderen van de wetenschappelijke, pedagogische en didactische communicatie tussen alle personen in alle onderwijsnetten die betrokken zijn bij het onderwijs van de wetenschappen in het bijzonder en met het onderwijs en de opvoeding in het algemeen.
 4. de samenwerking met verenigingen en leraars in andere vakken met het oog op de verhoging van de bijdrage die de wetenschappen kunnen leveren in de algemene vorming en de opvoeding van de jeugd.
 5. het aanknopen van betrekkingen met Belgische, buitenlandse en internationale verenigingen met gelijkaardige doelstellingen met o.a. het doel de integratie van de leraars wetenschappen binnen de Europese Gemeenschap te bevorderen.
 6. de belangstelling van het publiek te wekken voor de wetenschappen.
Artikel 4

Om deze doelstellingen te bereiken, kan de vereniging:
 1. algemene en buitengewone vergaderingen beleggen en ook vergaderingen van de raad van bestuur.
 2. afdelingen voorzien voor de verschillende disciplines van de wetenschappen of voor algemene onderwijsproblemen voor de verschillende onderwijsniveaus.
 3. regionale kringen oprichten en steunen
 4. studiedagen en congressen inrichten.
 5. tijdschriften en andere publicaties in verband met het onderwijs in de wetenschappen uitgeven.
 6. een centrum oprichten en onderhouden voor administratie en informatie over alle aspecten van het onderwijs in de wetenschappen.
Artikel 5

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht, ze kan steeds worden ontbonden.

TITEL II: Leden, rechten en plichten

Artikel 6

Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vijf gewone en/of actieve leden bedragen.

Artikel 7

De vereniging omvat ereleden, toegetreden leden, effectieve leden en steunende leden:
 1. ereleden worden verkozen door de raad van bestuur van de vereniging,
 2. toegetreden leden zijn leraars of oud-leraars wetenschappen uit alle onderwijsniveaus en -netten, zij genieten van de activiteiten van de vereniging en hebben geen stemrecht op algemene vergaderingen;
 3. effectieve leden zijn leraars of oud-leraars wetenschappen uit alle onderwijsniveaus en -netten, die voorgesteld worden door twee leden van de raad van bestuur en zich als effectief lid schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de vereniging en worden aanvaard door de raad van bestuur, zij genieten van de activiteiten van de vereniging en hebben stemrecht op algemene vergaderingen;
 4. steunende leden zijn belangstellenden in de wetenschappen, scholen of instituten.
De lijst van effectieve leden wordt jaarlijks neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
Onder leden wordt verder verstaan de effectieve leden.

Artikel 8
 1. De uitsluiting van leden gebeurt door de algemene vergadering als dit punt vooraf als agendapunt op de dagorde werd opgenomen. De beslissing wordt genomen met inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 12 van de wet .De beslissing van de algemene vergadering wordt aan het betreffende lid meegedeeld. Dit lid moet gehoord worden.
 2. Het ontslag dient schriftelijk te gebeuren vóór het begin van het kalenderjaar. Elk lid dat de jaarlijkse bijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen.
Artikel 9

Ieder toegetreden en effectief lid betaalt een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag ieder jaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Deze bijdrage mag maximaal 150 Euro bedragen.

Artikel 10

Enkel de effectieve leden hebben stemrecht of zijn verkiesbaar op alle vergaderingen.

Elk toegetreden en effectief lid heeft recht op één gratis exemplaar van de statuten, aan te vragen bij de secretaris en op de afleveringen van het tijdschrift, voor zover dat wordt uitgegeven.

Alle leden respecteren het huishoudelijk reglement. TITEL III: Vergaderingen

Artikel 11
 1. Jaarlijks wordt een algemene vergadering belegd.
Volgende agendapunten komen daar minstens voor:
 1. bespreking en goedkeuring van het jaarverslag,
 2. bespreking en goedkeuring van het financieel verslag van het vorig boekjaar en van de begroting,
 3. het benoemen en afzetten van een bestuurder,
 4. de wijziging van de statuten,
 5. de uitsluiting van een effectief lid,
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
Elke vier jaar wordt tijdens een algemene vergadering een verkiezing van de bestuurders ingericht.
 1. De raad van bestuur kan een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het doel of het belang van de vereniging zoiets vereist.
 2. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen, als minstens één twintigste van de leden er schriftelijk om verzoekt. Dit verzoek moet de reden van de bijeenroeping vermelden. Deze buitengewone vergadering moet plaats grijpen binnen de maand na het indienen van een dergelijk verzoek bij de raad van bestuur.
Artikel 12
 1. De uitnodiging tot een algemene vergadering wordt gericht aan alle leden minstens acht dagen op voorhand (artikel 6 van de wet). De uitnodiging gaat uit van de voorzitter en bij diens afwezigheid van een lid van de raad van bestuur in naam van de raad van bestuur en bevat dagorde, plaats, datum en uur van de bijeenkomst.
 2. Een algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij afwezigheid van deze door het oudste lid van de raad van bestuur.
 3. Alle effectieve leden hebben recht op één stem. Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid voorzien van een schriftelijke volmacht. Elke aanwezige kan maximaal één ander effectief lid vertegenwoordigen.
 4. De stemmingen gebeuren geheim en de beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend) behalve in de gevallen voorzien bij artikel 8 (statutenwijziging) en artikel 12 (uitsluiting van een lid ) van de wet.
 5. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
 6. Tot de ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering worden besloten, mits inachtneming van de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 20 van de wet. Bij dezelfde beslissing kan de algemene vergadering tevens één of meer vereffenaars aanduiden.
 7. Wordt aan de vereisten in 12.4 en 12.6 niet voldaan, dan kan in een tweede vergadering (ten minste 15 dagen later) steeds geldig worden beraadslaagd bij twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 13

De beslissingen van een algemene vergadering worden opgenomen in het verslag van de vergadering en gepubliceerd in het tijdschrift.

TITEL IV: Bestuur

Artikel 14
 1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze wordt om de vier jaar opnieuw verkozen tijdens een algemene vergadering.
 2. De raad van bestuur is samengesteld uit maximaal vijftien leden verkozen onder de effectieve leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de mandaten over de verschillende netten en vakdisciplines.
 3. De leden van de raad van bestuur zijn verkiesbaar, herverkiesbaar of afzetlbaar door de algemene vergadering. Elke wijziging in de raad van bestuur wordt binnen de maand via de griffie van de rechtbank van koophandel bekendgemaakt.
Artikel 15
 1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een of twee secretarissen en een penningmeester en stelt eventueel bestuurders aan in andere functies. Deze zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de mandaten over de verschillende netten en vakdisciplines.
 2. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden (minstens de helft van de uitgebrachte stemmen onthoudingen en ongeldige stemmen niet meegerekend).
 3. De raad van bestuur duidt de leden van de redactieraad aan. De redactieraad kiest onder zijn leden een eindredacteur en één of meerdere redacteurs voor elke discipline.
Artikel 16
 1. De raad van bestuur vergadert minimaal drie maal per jaar op bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders.
 2. De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in het verslag van de vergadering.
Artikel 17
 1. De raad van bestuur heeft tot zijn bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging.
 2. De raad van bestuur kan alle betalingen doen en ontvangen en daarvan kwijtschrift geven of eisen, alle bewaargeving doen en ontvangen, alle roerende of onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden (gebeurlijk: zowel kosteloos als onder bezwarende voorwaarden), evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvaarden of ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden en ontvangen; contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten; alle leningen met of zonder waarborg sluiten; alle subrogaties en borgstellingen toestaan of aanvaarden; toestemmen in de hypotheken (gebeurlijk: met melding van de dadelijke uitwinning) op de onroerende goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten sluiten en doen,van alle zakelijke of uit de verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen, evenals van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen; handlichting geven, voor af na betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, beslagleggingen of andere beletsels, pleiten als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken, en uitvoeren of doen uitvoeren van alle vonnissen; dading treffen, compromis aangaan.
 3. De raad van bestuur benoemt eveneens, hetzij zelf, hetzij bij opdracht, al de agenten, bedienden of leden van het personeel van de vereniging en stelt ze af; bepaalt hun opdracht en bezoldiging.
Artikel 18

Voor al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks beheer of waarvoor bijzondere opdracht werd gegeven, volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn tegenover derden, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders, zonder dat deze zich op enige beraadslaging, machtiging of bijzondere machtsverlening moeten beroepen.

TITEL V: Begroting en rekeningen

Artikel 19

Elk jaar, ten laatste op 15 februari, worden de rekeningen van het verlopen jaar vastgesteld en wordt de begroting opgemaakt voor het volgend jaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.
De jaarrekening wordt neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 20

In geval van ontbinding, hetzij vrijwillige of rechterlijke, op welk ogenblik en omwille van welke reden zij zich voordoet, wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na het vereffenen van de schulden en het aanzuiveren van de lasten, besteed aan een of meerdere werken met dezelfde doelstelling als de vereniging zelf, dat door de algemene vergadering aangeduid wordt.EasyGalleryDecember 2018

Geen gebeurtenissen deze maand.

ZMDWDVZ


1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031


RSS Feeds

Onze nieuwsberichten kunnen worden verkregen door deze RSS info te gebruiken.
rss1.0
rss2.0
rdf